Skip to main content

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Tης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων, αριθ. 432, όπως εκπροσωπείται νομίμως, και

 

Του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» (ΕΣΗΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθ. 20, όπως εκπροσωπείται νομίμως,

 

ΠΡΟΣ

 

Το Ελληνικό Δημόσιο όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και τoν Υφυπουργό Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που εκ της θέσης τους εδρεύουν στην Αθήνα.

 

KOINOΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

 

1)                 Στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

2)                 Στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής,

3)                 Στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νομίμως.

 

 

Όπως γνωρίζετε η ΠΟΣΠΕΡΤ και η ΕΣΗΕΑ σας έχουν κοινοποιήσει την από 07.11.2013 ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής εξώδικη δήλωση – πρόσκληση και διαμαρτυρία τους, η οποία σας κοινοποιήθηκε την αυτή ημέρα, με την οποία μεταξύ άλλων διαμαρτυρήθηκαν για τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν το πρωί της ημέρας εκείνης, σας δήλωσαν ότι από τότε και ώρα 04:20 οι ακύρως απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΑΕ και η ΠΟΣΠΕΡΤ αδυνατούν να εκτελέσουν την από 17.06.2013 εντολή σας για τη διαφύλαξη των παντός είδους περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ που ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου της Αγ. Παρασκευής, και σας κάλεσαν να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν ελεύθερα προς χρήση τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ που ευρίσκονται στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής μετά του συνόλου των ευρισκομένων εντός αυτής έγχαρτων και ηλεκτρονικών αρχείων της ΠΟΣΠΕΡΤ, του λοιπού εξοπλισμού της, και κάθε περιουσιακού στοιχείου αυτής και των μελών της που ευρίσκεται εντός αυτών. Περαιτέρω, η ΠΟΣΠΕΡΤ απηύθυνε την από 07.11.2013 αίτησή της στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, ομοίου περιεχομένου με την ως άνω εξώδικη δήλωσή της κ.λπ., η οποία του κοινοποιήθηκε την 08.11.2013.

 

Ακολούθησε η από 13.11.2013 ενώπιον  κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία και πρόσκληση της ΠΟΣΠΕΡΤ και της ΕΣΗΕΑ προς εσάς, η οποία σας κοινοποιήθηκε την 14.11.2013, και με την οποία μεταξύ άλλων σας δηλώσαμε ότι  ενιστάμεθα σε κάθε διαδικασία καταγραφής, ελέγχου και παραλαβής του ευρισκομένου εντός του Ραδιομεγάρου της Αγ. Παρασκευής εξοπλισμού και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ ερήμην της ΠΟΣΠΕΡΤ και της ΕΣΗΕΑ και κατ’ αποκλεισμό των αμέσως ενδιαφερομένων ακύρως απολυμένων υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ, και σας καλέσαμε εκ νέου (α) να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν ελεύθερα προς χρήση τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, των σωματείων – μελών της και των εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ που ευρίσκονται στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής μετά του συνόλου των ευρισκομένων εντός αυτής έγχαρτων και ηλεκτρονικών αρχείων αυτών, του λοιπού εξοπλισμού της, και κάθε περιουσιακού στοιχείου αυτών και των μελών τους που ευρίσκεται εντός αυτών, καθώς επίσης (β) να μεριμνήσετε ώστε κατά την όποια διαδικασία καταγραφής, ελέγχου και παραλαβής του ευρισκομένου εντός του Ραδιομεγάρου της Αγ. Παρασκευής εξοπλισμού και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ, να παρευρίσκεται επιτροπή που θα ορισθεί προς τον σκοπό αυτό από την ΠΟΣΠΕΡΤ και την ΕΣΗΕΑ, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από εσάς.

 

Παρά ταύτα, όπως πληροφορούμαστε, επιχειρείτε, δια σχετικής Επιτροπής που έχετε συγκροτήσει προς τον σκοπό αυτό, συνοδεία προσώπων την ταυτότητα των οποίων δεν γνωρίζουμε, και με συνεχιζόμενη την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής, να παραλάβετε τον εκεί ευρισκόμενο εξοπλισμό και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ ΑΕ (με άγνωστη διαδικασία και ερήμην της ΠΟΣΠΕΡΤ, της ΕΣΗΕΑ και των ακύρως απολυμένων εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ που εξακολουθούν να είναι ατομικώς χρεωμένοι με αυτά).

 

Όπως γνωρίζετε, τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, ως δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης (όχι μόνο της ΕΡΤ ΑΕ, αλλά και του ιδιωτικού τομέα) έχουν παραχωρηθεί στην ΠΟΣΠΕΡΤ από την ΕΡΤ ΑΕ σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της ΕΡΤ ΑΕ απορρέουσας από το άρθρο 16 του Ν. 1264/1982.

 

Σύμφωνα με την αντισυνταγματική και παράνομη ΚΥΑ ΟΙΚ.02/11.06.2013 για την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ, την παύση λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και την ομαδική απόλυση του συνόλου του προσωπικού της, την ακύρως καταργούμενη ΕΡΤ ΑΕ διαδέχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της το Ελληνικό Δημόσιο. Ως γνωστόν, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει προσβάλει την εν λόγω ΚΥΑ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ήδη διεξήχθη η δίκη ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας την 27.09.2013, εκκρεμεί δε η έκδοση απόφασης.

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τους δικούς σας ισχυρισμούς και την ως άνω ΚΥΑ για την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ, που εκδόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, διάδοχος της ΕΡΤ ΑΕ σε όλες τις υποχρεώσεις της είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Επομένως, και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι έχει καταργηθεί εγκύρως η ΕΡΤ ΑΕ, όπως εσείς διατείνεσθε και εμείς αρνούμαστε, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση την ΕΡΤ ΑΕ στην υποχρέωσή της σε παροχή γραφείων στην ΠΟΣΠΕΡΤ την διαδέχθηκε το Ελληνικό Δημόσιο. Επομένως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ, στη μη παρεμπόδιση της ΠΟΣΠΕΡΤ να λειτουργεί ελεύθερα και να ασκεί τη συνδικαλιστική της δράση, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης παροχής στην ΠΟΣΠΕΡΤ ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης των γραφείων της. Τα αυτά ισχύουν προφανώς για τα σωματεία – μέλη της ΠΟΣΠΕΡΤ στα οποία επίσης έχουν παραχωρηθεί γραφεία στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής, όπως και για τους εκπροσώπους της ΕΣΗΕΑ.

 

Με την συνεχιζόμενη άρνησή σας να μας αποδώσετε τα γραφεία μας ελεύθερα προς χρήση παρεμποδίζετε παρανόμως το δικαίωμά μας στην άσκηση συνδικαλιστικής δράσης κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1264/1982.

 

Περαιτέρω, με τη συνεχιζόμενη άρνησή σας να μας επιτρέψετε ελεύθερη πρόσβαση στα γραφεία μας, κατ’ επέκταση εμποδίζετε παρανόμως και την πρόσβασή μας στον εκεί εξοπλισμό και αρχεία μας (περιλαμβανομένων δικογραφιών, φορολογιστικών στοιχείων,  καθώς και εγγράφων που περιέχουν προστατευόμενα δεδομένα), το οποίο επιτείνει την παρεμπόδισή μας στην άσκηση συνδικαλιστικής δράσης.

                                                                                   

Επειδή επαναλαμβάνουμε όσα σας δηλώσαμε με τις ως άνω από 07.11.2013 και από 13.11.2013 εξώδικες δηλώσεις – διαμαρτυρίες και προσκλήσεις μας.

 

Για τους λόγους αυτούς

και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  με τον εντονότερο τρόπο για την περιγραφείσα συμπεριφορά σας.

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να παύσετε κάθε προσβολή των συνδικαλιστικών μας ελευθεριών και παρεμπόδιση της άσκησης της συνδικαλιστικής μας δράσης, προβαίνοντας στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν ελεύθερα προς χρήση τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, των σωματείων – μελών της ΠΟΣΠΕΡΤ, και των εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ, που ευρίσκονται στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής, μετά του συνόλου των ευρισκομένων εντός αυτών έγχαρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, του λοιπού εξοπλισμού και κάθε περιουσιακού στοιχείου αυτών και των μελών τους που ευρίσκεται εντός αυτών.

 

                                                                                                Αθήνα, 15.11.2013,

                                                                                    Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

 

Κωνσταντίνος Χ. Τοκατλίδης                                    Δημήτρης Σπ. Περπατάρης

ΑΜ ΔΣΑ 22502                                                         ΑΜ ΔΣΑ 18443

Πατησίων 77 – 79 Αθήνα 104 34                            Σόλωνος 51 Αθήνα 106 72

Τηλ. 210 7211130                                                     Τηλ. 210 3645651

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ

 

Χρύσα Γ. Σαλαβράκου

ΑΜ ΔΣΑ 9189

Ακαδημίας 20 Αθήνα 106 71

Τηλ.: 210 3675422